คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการลงโปรแกรม Trend Micro OfficeScan Client Agent

 

การถอนการติดตั้งต้องเข้า Control Panel โดยแต่ละ Windows จะมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1.  Windows 8 และ 8.1  กดปุ่ม สัญลักษณ์ Windows จะเข้าหน้าจอตามรูปที่ 1  ที่ ช่อง Search พิมพ์ Control Panel และ Enter

 

รูปที่ 1 Windows 8 ,8.1

2. รูปที่ 2   Windows 7   เลือก ลำดับที่ 1 ปุ่มสัญลักษณ์ Windows ในช่อง See more results พิมพ์  Control  panel แล้ว Enter

                                                                                                                                                                        รูปที่ 2 Windows 7

3. รูปที่ 3 Windows XP  คลิก start à Settings à Control Panel

รูปที่ 3  Windows Xp

 

4. รูปที่ 4  เมื่อเปิด Control Panel  Windows 7,Windows 8,8.1  เลือก Programs and Features  ถ้าเป็น WindowsXP  ให้เลือก  Add or Remove Programs

รูปที่ 4 Control Panel  Windows 7,Windows 8, Windows 8.1 

5. รูปที่ 5 Click ขวา ที่  Program  Antivirus  เลือก Uninstall ตามรูป

รูปที่ 5 Programs and Features 

6. เมื่อ Uninstall เสร็จ ทำการ Reboot Windows