เบอร์โทรศัพท์ติดต่อตามคณะ/ส่วนงาน

 1. คณะแพทยศาสตร์ 0-539-35919 ต่อ 0 หรือ 1
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ 0-539-36014
 3. คณะเทคนิคการแพทย์ 0-539-46021
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 0-539-44435 และ 44454
 5. คณะเภสัชศาสตร์ 0-539-44370
 6. คณะเศรษฐศาสตร์ 0-539-42265
 7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 0-539-41809
 8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-539-48205
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-539-44120
 10. คณะบริหารธุรกิจ 0-539-42144
 11. คณะศึกษาศาสตร์ 0-539-44277
 12. คณะวิทยาศาสตร์ 0-539-43423
 13. คณะมนุษยศาสตร์ 0-539-43270
 14. คณะเกษตรศาสตร์ 0-539-44009-124
 15. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-539-41778
 16. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0-539-42959
 17. คณะวิจิตรศิลป์ 0-539-44813
 18. คณะสังคมศาสตร์ 0-539-43540
 19. คณะนิติศาสตร์ 0-539-42912
 20. คณะการสื่อสารมวลชน 0-539-42703 ต่อ 184
 21. บัณฑิตวิทยาลัย 0-539-42419
 22. สำนักงานมหาวิทยาลัย 0-539-43150
 23. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0-539-48018
 24. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0-539-42809
 25. สำนักหอสมุด 0-539-44527
 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 0-539-42007 ต่อ358
 27. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0-539-45055-8 ต่อ 340
 28. สำนักทะเบียนและประมวลผล 0-539-43071 ต่อ 139
 29. สำนักบริการวิชาการ 0-539-42857
 30. สถาบันภาษา 0-539-43751 ต่อ 18
 31. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-539-42478
 32. สถาบันวิจัยสังคม 0-539-42576
 33. สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0-539-41419
 34. ศูนย์สัตว์ทดลอง 0-539-48621
 35. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 0-539-43636
 36. สำนักงานการตรวจสอบภายใน 0-539-43150
 37. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-539-42088-91 ต่อ 208
 38. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0-539-43150
 39. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0-539-41448
 40. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 0-539-42088-91 ต่อ 208
 41. ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 0-539-44911