บริการซอฟต์แวร์ Antivirus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อตกลงการใช้งาน
  1. ห้ามนำซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการใด ๆ
  2. ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ
  3. การใช้งานซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ต้องไม่ขัดกับกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และศีลธรรมอันดีงาม
  4. การใช้งานเว็บไซต์นี้ มีการบันทึกพฤติกรรมการใช้งาน โดยพฤติกรรมการใช้งานจะถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเมื่อมีการร้องขอ กรณีมีการกระทำผิดตามกฎหมาย
  5. การกระทำอันผิดกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องถือเป็นความผิดส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำผิดส่วนบุคคลนี้
  6. โปรดคลิก อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขกฏหมายความเป็นส่วนตัว