บริการซอฟต์แวร์ Antivirus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* กรณีที่มีการใช้บริการซอฟต์แวร์ Antivirus อื่นมาก่อนแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมออกไปก่อน จึงจะติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่